Gyzgyn interaktiw sosiýal saýtyna hoş geldiňiz! Agza bolmak üçin şu ýerik basyň!
Android mobil telefonlar üçin Gyzgyn programjygyny indiriň: Gyzgyn App

Gyzgyn Entryler

Gurbanbibi Atajanowa - Türkmenistanyň 'Demir zenany'0

Türkmenistanyň demografiki, ykdysady, sosiýografiki, saglyk statistiki maglumatlary elýeterli däl0

Old Testament Injil kitabynyň 'Song of Solomon' 5:16 aýatynda Hezreti Muhammediň ady geçýär0

G. Berdimuhamedow birnäçe ministr, häkim we başlygy wezipelerinden boşaltdy0

Gülbadam Babamyradowa Soçide geçirilen 41-nji dünýä sambo çempionatynda altyn medala mynasyp boldy0

24-nji tapgyryň «Altyn Asyr» - «Aşgabat» duşuşygy0

Gurbanguly Berdimuhamedow Awazadaky güýç ministrlikleriniň ýolbaşçylaryna türgenleşik geçirdi0

täze düzgünnama: türkmen kredit kartlaryndan nagt pul çekmek günlük 50 dollar bilen çäklendirildi0

2017 Türkmenistanyň Ýokary Liga çempiýony kim bolar? FK Ahal my ýa-da Altyn Asyr my?2

Daşoguzda Çagalar bagy tölegleriniň gymmatlamagy protestlere sebäp boldy0

Käýinçden soň Türkmentelekom internet bahalaryny arzanlatdy0

Prezident Berdimuhamedow gaz-elektrik-suw-duzuň mugt peýdalanmagyň ýatyrylýandygyny aýtdy0

Türkmenistan Garaşsyzlyk Baýramynyň taryhy we güni üýtgedildi0

Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Rossiýanyň prezidenti Wladimir Putine Alabaý sowgat etdi0

DV-2019 ABŞ Green Card lotereýasy 3 Oktýabr 2017-de başlap 7 Noýabra 2017-ä çenli dowam eder0

Türkmenistan daşary ýurtlarda walýuta nagtlaşdyrmaga goşmaça çäklendirme girizdi0

6-njy oktýabr 2017 - Türkmenistanda Hatyra güni0

Türkmenistanda Korrupsiýa we Ykdysady jenaýatlara garşy göreş geçirilýär, köp sanda tussaglar bar0

Ykdysadyýet we ösüş ministrligi ýatyryldy, Maliýe we ykdysadyýet ministrligini döredildi0

Aşgabatdaky STARBUCKS hakyky däl, galp ekeni0

Gyzgyn Entryler

0 ses
0 teswir 18 gezek okaldy
Gurbanbibi Atajanowa "Demir Zenan" diýlip tanalýar. Ol Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmyrat Nyýazow döwründe 10 ýyllap ýurduň baş sülçüsi wezipesini alyp bardy we döwlet ýolbaşçylaryny yzygiderli jogapkärçilige çekmek bilen at gazandy. Atajanowa 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargan mahaly baş sülçüligiň işgäridi. Türkmenistan garaşs...
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Gep-Gürrüň | 24 Noýabr 2017 01:59 Gyzgyn E-Dostluk (#88)
0 ses
0 teswir 14 gezek okaldy
Häzirlikçe Türkmenistanyň demografiki, ykdysady, sosiýografiki, saglyk, ylym-bilimi akademiki, we beýleki pudaklara degişli ýönekey statistiki maglumatlar we sanlar döwletimiziň resmi saýtlarda elýeterli däl. Sebäbi bularyň statistikasy tutulmadyk. Munuň beýle bolmagy kämilleşip bilmedigimizden ýa-da döwrebaplaşyp bilmedigimizden esaslanýar. Bu gat...
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Saglyk | 17 Noýabr 2017 16:36 Gyzgyn E-Dostluk (#87)
0 ses
0 teswir 10 gezek okaldy
Günümizde Injil "Old Testament" we "New Testament" wersiýalary bar. Old Testament köplenç hakyky Injil hasaplanylýar, sebäbi ol Ybrany dilinde we hiç terjime edilmedik. New Testament bolsa Ybrany dilindäki Old Testament Injiliň Grek diline terjime edilen wersiýasydyr. Köpden bäri jedellere tema bolan bir sorag bar: Hezreti Muham...
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Dini | 15 Noýabr 2017 14:01 Gyzgyn E-Dostluk (#86)
0 ses
0 teswir 22 gezek okaldy
10-njy noýabrda Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Ahmet Annamuhammedow işde goýberen düýpli kemçilikleri we ýolbaşçy wezipesi bilen bir ýere sygyşmaýan etmişi edendigi üçin zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň orunbasary, Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň müdiriýetiniň başlygynyň orunbasary we Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ...
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Habarlar | 14 Noýabr 2017 20:42 Gyzgyn E-Dostluk (#85)
0 ses
0 teswir 16 gezek okaldy
9-13-nji Noýabr 2017-de Soçide geçirilen 41-nji dünýä çempionatynda Türkmen pälwany Gülbadam Babamyradowa sambo boýunça altyn medala mynasyp boldy. Halkara derejeli sport ussady Gülbadam Babamyradowa dzýudo we sambo boýunça ýaryşlarda birsyhly ýokary netijeler gazanmak babatynda tapawutlanýar. Ol 2012-nji ýylda Minskde geçirilen dünýä çempionatynda...
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Sport | 13 Noýabr 2017 19:41 Gyzgyn E-Dostluk (#84)
0 ses
0 teswir 12 gezek okaldy
«Altyn Asyr» — «Aşgabat» — 7:0. Gollar: 1:0 Myrat Ýagşyýew (2 min.) 2:0 Myrat Ýagşyýew (penalty) (8 min.) 3:0 Myrat Ýagşyýew (11 min.) 4:0 Mekan Aşyrow (52 min.) 5:0 Gurbangeldi Batyrow (62 min.) 6:0 Myrat Ýagşyýew (75 min.) 7:0 Furkat Tursunow (90 min.) « Myrat Ýagşyýew bombardirlik ýaryşynda iň ýakyn bäsdeşinden 4 gol bilen öňe saýlandy » Aragatn...
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Sport | 13 Noýabr 2017 19:26 Gyzgyn E-Dostluk (#83)
0 ses
0 teswir 14 gezek okaldy
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Awaza” baryp, güýç ministrlikleriniň ýolbaşçylary üçin türgenleşik geçirdi. Türkmenistanyň Döwlet telewizor kanalynda ýaýlymnan wideoda prezident basketbol meýdançasynda welosopet sürýärkä birnäçe gezek topuny üstünlikli basketbol torundan geçirýär. Ondan soň hem, beýleki beden-myjzsa maşk we tür...
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Habarlar | 10 Noýabr 2017 17:44 Gyzgyn E-Dostluk (#81)
0 ses
0 teswir 36 gezek okaldy
Türkmenistanyň Daşary ykdysady aragatnaşyklar bankynyň resmi saýtynda bildiriş çap edildi. Bu täze düzgüne laýyklykda, daşary ýurtda bolup, öz kredit kart hasabyňdan bir gije-gündiziň dowamynda nagt görnüşde maksimum 50 dollar, nagt däl görnüşde bolsa maksimum 200 çekip bolýar. Bu düzgünama çykmazdan owalky düzgünde bolsa bir gije-gündiziň dowamynd...
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Habarlar | 9 Noýabr 2017 19:07 Gyzgyn E-Dostluk (#80)
+1 ses
2 teswir 98 gezek okaldy
Türkmenistanyň Ýokary Ligasy 2017 ýylyň bäsleşikleri bu ýyl diýseň gyzykly geçýär. Şu wagtky oçko tablissasyna görä FK Ahal 59 oçko bilen birinji orunda dur. Yzy bilen 54 oçkoly Altyn Asyr komandasy gelýär, welin Altyn Asyr komandasynyň Aziýa çempiýonatlaryndaky çykyşlary sebäpli 2 oýuny kem. Çempiýon bolan komanda 2018 ýylyndaky Aziýa Çempiýonlar ...
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Sport | 19 Oktýabr 2017 20:38 Gyzgyn E-Dostluk (#78)
0 ses
0 teswir 29 gezek okaldy
9-njy oktýabrda Daşoguzdaky çagalar baglarynda aýlyk tölegleriniň 10 esse gymmatlanyp 8 manatdan 80 manata göterilendigi habarlary geldi. Ene-atalar çagalaryny alyp gitmäge gelenlerinde terbiýeçiler bu täzeligi olara habar berdiler. Muňa razy gelmeýän ene-atalar welaýat bilim bölümine garşy gurnalan nägilelik ýörişinde, welaýat bilim ýolbaşçysy ola...
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Habarlar | 19 Oktýabr 2017 15:55 Gyzgyn E-Dostluk (#77)
0 ses
0 teswir 25 gezek okaldy
Bilişimiz ýaly Türkmenistanda internet hyzmatyny berýän döwlet firmasy "Türkmentelekom" monolog pozissiýada. 5-nji Oktaýbrda geçirilen Mejlisde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aragatnaşyk ministri Baýramgeldi Öwezowa “edilen aragatnaşyk hyzmatynyň möçberini kemeldenligi üçin” käýinç bildirdi. Şondan soň Türkmentelekomy...
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Habarlar | 17 Oktýabr 2017 21:26 Gyzgyn E-Dostluk (#76)
0 ses
0 teswir 49 gezek okaldy
9-10-njy oktýabrda 2017-de geçirilen Ýaşulylar Maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow elektrikden, gazdan, suwdan we duzdan peýdalanmagy ýuwaş-ýuwaşdan tölegli etmegiň maksada laýyk boljakdygyny aýtdy. Prezident Türkmenistanda ýyldan-ýyla ilatyň girdejisi ýokarlanýandygyny, uly möçberde iş orunlary döredilendigini we bu ýagdaý Türkmenist...
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Habarlar | 12 Oktýabr 2017 17:04 Gyzgyn E-Dostluk (#75)
0 ses
0 teswir 116 gezek okaldy
9-10 Oktaýbr 2017-de geçirilen Ýaşulylar Maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň teklibine laýyklykda resmi baýramçylyklarynyň täze sanawy Mejlisde tassyklandy. Şu täze kanuna görä, 1991-nji ýylda yglan edilen we her ýyl 27-nji Oktaýbrda bellenilýän Türkmenistanyň Garaşsyzlyk Baýramy 27-nji Sentýabra süýşürildi. Ýadyňyza düşýän bolsa bu...
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Habarlar | 11 Oktýabr 2017 21:40 Gyzgyn E-Dostluk (#73)
0 ses
0 teswir 19 gezek okaldy
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Soçide Rossiýanyň prezidenti Wladimir Putin bilen duşuşyk geçirdi. Şol duşuşykda prezidentimiz Putiniň geçen doglan gününi şeýle sözler bilen gutlap Alabaý iti sowgat berdi: “Men ýakymly bir missiýadan başlamak isleýärin. Golaýda siziň doglan günüňiz boldy. Şu sebäpden men sizi çyn ýürekden...
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Habarlar | 11 Oktýabr 2017 22:45 Gyzgyn E-Dostluk (#74)
0 ses
0 teswir 91 gezek okaldy
Her ýyl bolşy ýaly bu ýyl hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary (ABŞ) bütin dünýäde Green Card lotereýasyny başlatdy. Amerikan hökümeti Resmi Migrassiýa gullugy tarapynda neşredilen resmi beýannama görä Green Card ýüz tutmalary 3-nji Oktýabr 2017 Sişenbe güni başlap 7-nji Noýabr 2017-ä çenli dowam etjekdigi yglan edildi. Ýöne tehniki sistema näsazlyklar...
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Umumy Maglumat | 9 Oktýabr 2017 02:53 Gyzgyn E-Dostluk (#72)
0 ses
0 teswir 24 gezek okaldy
Oktýabryň başynda Türkmenistanyň Daşary ykdysady aragatnaşyklar banky Visa we Masterсard kartlarynyň ulanyjylary üçin nobardaky çäklendirmäni girizdi. Ozal daşary ýurtlarda döwlet kursy boýunça her gün (24 sagatda bir) $200-den köp bolmadyk puly nagtlaşdyryp bolýardy. Oktýabryň başyndan bu çäklendirme ýene ulaldyldy. Indi bolsa günde $100-de kän bo...
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Habarlar | 9 Oktýabr 2017 01:34 Gyzgyn E-Dostluk (#71)
0 ses
0 teswir 79 gezek okaldy
6-njy oktýabr 1948-da Aşgabatda Türkmenistan taryhynda iň äpet ýer yranmasy/titremesi bolupdy. 15-20 sekunda dowam eden we Riçter ölçegine görä 10.0 ululygyndaky şol ýer yranmasynda 198 müň ilatly Aşgabat şäherinde 176 müň adam ýogalypdy we Aşgabat şäherini tötänleýin ýaşap bolmajak derejä getiripdi. Türkmenistan Garaşsyzlygyny alandan soň bu äpet ...
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Habarlar | 6 Oktýabr 2017 21:16 Gyzgyn E-Dostluk (#70)
0 ses
0 teswir 51 gezek okaldy
Bilişimiz ýaly geçen maý aýynyň başynda prezident Berdimuhamedow korrupsiýa garşy göreş kampaniýasynyň başlanýandygyny yglan etdi, netijede bir topar ýokary derejeli emeldar we güýç gurluşlarynyň resmileri tussag edilipdi. Prokuraturanyň bir topar işgäriniň tussag edilmegi netijesinde baş prokuror Amanmyrat Hallyýew hem wezipesinden boşadyldypdy. K...
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Habarlar | 6 Oktýabr 2017 00:53 Gyzgyn E-Dostluk (#69)
0 ses
0 teswir 40 gezek okaldy
5-nji oktýabrda prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hökümetiň giňişleýin mejlisini geçirdi. Şol mejlisde prezidentimiz Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň zerurlygy aradan çykandygyny şu sözler bilen beýan etdi: "Giň gerimli bu gurluşyklar hem-de pudaklary ösdürmek bilen bagly meseleleri netijeli çözmek üçin biz Ykdysadyýet we ösüş ministrl...
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Syýasat | 6 Oktýabr 2017 00:33 Gyzgyn E-Dostluk (#68)
+1 ses
0 teswir 30 gezek okaldy
Aşgabadyň “Bagtyýarlyk” söwda merkezinde bu ýyl açylan “Starbucks Coffee” kafesi hakyky däl, galp ekeni. Kafede 15 manatdan (döwlet kursunda $4,3 ýa-da “gara bazar” kursunda $2,3) frappuçino kofe satýar. “Eurasianet” neşiriniň maglumatyna görä, bu kafeniň şeýle at bilen dünýä belli kofeçä hiç bir baglanyşygy ýok. Eurasianetiň žurnalistleri hakyky S...
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Habarlar | 2 Oktýabr 2017 20:58 Gyzgyn E-Dostluk (#67)

Facebook Çakylygy

Facebookdaky dostlaryňyzy Gyzgyn saýtyna çagyryň!
...