Gyzgyn Entryler

Türkiýe aprel aýyndan başlap Türkmen raýatlaryna wize bermegi/uzaltmagy ýatyrdy0

Türkiýede üç türkmen studenti neşe öndürmekde tussag edildi0

Aziýa futbol konfederasiýasynyň Kubogynda FK Ahal we Altyn Asyr toparlarymyz0

Türkmenistanda 8-nji mart Halkara aýal-gyzlar gününi bellenildi, aýal-gyzlara 40 manat (4$) berildi0

Türkmenistandan başga döwletlere göçýänleriň sany barha köpelýär0

Polimex kompaniýanyň başlygy Türkmenistany terk etdi0

Türkmenistanyň Istanbuldaky Konsoloslygynda dokument almak prosedurasynda gereksiz kynçylyklar0

Daşoguz welaýatyndaky döwlet dükanlarynda un we çörek satmaklyga çäklendirme girizildi0

Daşoguzda Dollar Gara Bazarçylary (Walýutçikleri) awlanýar.0

Türkmenistanda dermanlaryň bahasy bir ýylda 50% gymmatlady0

"Diagnozy ýygnak" hekaýa.0

Türkmenistanda howa gimnastikaçysy Parahat Orazlyýew ýokardan ýykylyp öldi0

Aziadadaky birnäçe türkmen sportsmenleri doping ulanandygy üçin medallary alynyp tussag edildi0

Türkmenistanda žurnalistika instituty döredilýär0

Mary welaýatynyň Wekilbazar etraby Ýurduň iň gowy etraby saýlandy $1 million sylag berildi0

Türkmenistandaky ralli, weloýaryş we ylgaw bäsleşigi 26-njy fewralda başlanar0

Sapardurdy Toýlyýew Ylymlar Akademiýasynyň prezidenti boldy0

Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň resmi internet web saýtlary0

Dollaryň “gara bazar” kursy resmi kursdan eýýäm üç esseden gowrak gymmatlady0

Türkmenistanyň goşuny kuwwaty boýunça Merkezi Aziýada üçünji orunda durýar0

Daşary ýurtlara gitmek isleýänler üçin “gyzgyn liniýa”

+1 ses
127 gezek okaldy
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Habarlar | 21 Awgust 2017 18:47 (#36)
Awtor: | 21 Awgust 2017 19:05
17 Awgust - 27 Sentýabr aralygynda Aziýada sebäpli Türkmenistanda girizilen "Howpsuzlygy Üpjün etmek" kadalaryndan soň geň bir waka boldy. Daşary ýurtlara gitmek isleýän raýatlar üçin “gyzgyn liniýa” açyldy. Munyn “Daşary ýurdamy? Howlukma…“ diýen sözbaşy astynda “Neýtralnyý Turkmenistan” gazetasy bildirdi.

Bu bildirişde “eger siz okuw, iş, durmuşa çykmak ýa dostlaryňyzyň ýa tanyşlaryňyzyň çakylygy esasynda syýahatçylyk bilen bagly daşary ýurtlara gitmek isleýän bolsaňyz, howply ýagdaýlardan sowular ýaly, daşary ýurda çykmagyň we ol ýerde bolmagyň düzgünleri barada maglumat almak üçin “gyzgyn liniýa” telefony boýynça telefon ediň. Maslahat konfidensial we mugt, şol sanda ýüzbe-ýüz görnüşinde.” diýlip ýazyldy.

Ekran Suraty: https://i.hizliresim.com/RPqajZ.png

Facebook Çakylygy

Facebookdaky dostlaryňyzy Gyzgyn saýtyna çagyryň!

Bu Entryni Paýlaş!

...