Soňky hereketler

DrWaltBishop atly agzanyň soňky hereketleri

0 teswir 1 gezek okaldy ENTRY (#292)
Ýaňyja täzeje bir ýyla 2019-a girdik. Geçen ýyl 2018 köp adamlar üçin ylaýta-da Türkmen halkymyz üçin biraz kynrak geçdi. Gerek ykdysady krizis, gerek sosiýal we demografiki ýagdaýlar sebäpli dürli kynçylyklar baş görkezdi. Indi hemmämiziň aklymyzda täze ýyl 2019 nähili bolarka sorag bar. 2018-den has hem beter mi ýogsam tersine has gowy my geçer?
Kategoriýa: Gep-Gürrüň | 01.01.2019 06:07 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#292)
0 teswir 1 gezek okaldy ENTRY (#285)
Ýakynda Aziýanyň Futbol konfederasiýasynyň resmi saýtynda Aziýa kubogy - 2019-a gatnaşýan milli ýygyndylaryň şygaryny saýlamak boýunça ses berlişik geçirildi. Şygarlaryň nusgalaryny AFK-nyň hünärmenleriniň özleri saýlady. Şeýlelikde, janköýerler her milli ýygyndy üçin saýlanan dört-bäş şygaryň (motto-slogan) arasyndan iň mynasybyna öz seslerini ber
Kategoriýa: Sport | 12.12.2018 19:29 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#285)
5 GOŞUNDY (#221)
Ykdysadyýet pudagyndaky 1901-2018 Nobel Baýraklary.
1901-1968 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: —
1969 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Ragnar Anton Kittil Frisch; Jan Tinbergen
1970 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Paul Samuelson
1971 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Simon Kuznets
1972 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: John Hicks; Kenneth Arrow
1973 - Ykdysadyýet Nobel
Kategoriýa: Ylym Bilim | 18.11.2018 04:02 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#215)
0 teswir 3 ENTRY (#209)
Her ýyl bolşy ýaly bu ýyl hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary (ABŞ) bütin dünýäde Green Card lotereýasyny başlatdy. Amerikan hökümeti Resmi Migrassiýa gullugy tarapynda neşredilen resmi beýannama görä Green Card ýüz tutmalary 3-nji Oktýabr 2018 Çarşanba güni başlap 6-njy Noýabr 2018-ä çenli dowam eder.
 
Bu lotereýa kimler gatnaşyp biler we şertleri
Kategoriýa: Umumy Maglumat | 30.10.2018 17:04 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#209)
0 teswir 3 ENTRY (#208)
Türkmenistanyň futbol çemppionatynyň 25-nji tapgyrynda myhmançylykda “Şagadamy” 3:1 hasabynda ýeňlişe sezewar eden “Ahal” ýaryş tertibiniň birinji basgançagyna dolandy. “Ahala” ýeňiş getiren toplaryň ikisini öz adyna ýazdyran Süleýman Muhadow (13 top) iň köp top geçirenleriň bäsleşiginde “Altyn Asyryň” oýunçysy Altymyrat Annadurdyýew (14 top) bilen
Kategoriýa: Sport | 23.10.2018 14:51 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#208)
0 teswir 3 ENTRY (#207)
Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 25-nji tapgyrynyň çäginde geçirilen duşuşykda “Energetik” bilen “Köpetdag” toparlary güýç synanyşdylar.
Bu duşuşykda Berdi Hotdyýewiň geçiren topy “Köpetdaga” ýeňiş getirdi.
Futbol çempionatymyzyň 26-njy tapgyry 26-28-nji oktýabr aralygynda geçiriler.

25-nji tapgyryň netijesi:
“Energetik” – “Köpetdag” – 0:1

Gol
Kategoriýa: Gep-Gürrüň | 23.10.2018 14:37 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#207)
0 teswir 5 ENTRY (#202)
Baş baýramçylygyň — ata Watanymyzyň Garaşsyzlyk gününiň öň ýanynda daşoguzly maşgalalaryň onlarçasy täze jaý toýlaryny tutdular. Şu gün ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň dolandyryş merkezinde her birinde 16 öý bolan, dört gatly ýaşaýyş jaýlarynyň üçüsi ulanylmaga berildi.

Jaýlaryň ikisi “Nowruz” etrapçasynda “Türkmendemirbetonönümleri” önümçilik b
Kategoriýa: Habarlar | 24.09.2018 15:07 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#202)
0 teswir 3 ENTRY (#201)
Futbol çempionatymyzyň 20-nji tapgyrynyň çäginde geçiren duşuşyklaryny ýeňiş bilen tamamlan "Ahal" hem-de "Altyn Asyr" toparlary eýeleýän öňdäki orunlaryny saklap galdylar. Türkmenbaşy şäheriniň ýerlisi "Şagadam" Balkanabadyň "Nebitçi"sini kabul etdi. Bu duşuşykda Begenç Annagurbanow bilen Hemra Amanmämmedowyň netijeli urgulary "Şagadam"a wajyp üç
Kategoriýa: Sport | 20.09.2018 21:00 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#201)
0 teswir 9 ENTRY (#196)
Günümizde köp adam kopýuterlerinde "wireless" ýagny kabelsyz syçanjyk ulanýar. Bu kabelsiz syçanjyklaryň arasynda iň tanymaly LOGITECH firmasynyňkydyr. Bu tehnikanyň işleýiş sistemasy ýönekeý. Her syçanjygyň içinde usb signal alýan we bu alynan signallary kompýutere bildirýän usb konnektory bar. Syçanjygyň özünde bolsa çipli sistema bar. Bu ikisi f
Kategoriýa: Kompýuter | 10.09.2018 00:18 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#196)
0 teswir 27 ENTRY (#180)
Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Orsýetiň, Azerbaýjanyň we Eýranyň prezidentleri 12-nji awgustda Gazagystanda Kaspi deňziniň hukuk durumy baradaky konwesnsiýa gol çekdiler.
Kaspiniň hukuk durumy Sowet Soýuzy dargaly bäri kesgitlenilmän gelýärdi. Netijede, bu mesele bir tarapdan SSSR bilen Eýranyň arasyndaky könelen ylalaşyk, ikinji tarapdan bolsa ikit
Kategoriýa: Habarlar | 16.08.2018 14:43 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#180)
0 teswir 60 ENTRY (#170)
Rossiýada geçirilýän 2018 Dünýä Çempiýondaky oýunlarda şuwagta çenli alynan netijeler şeýle:

A GRUPPA:
Rossiýa 5 - 0 Saud Arabystan [GOL: Rossiýa - Ýuri Gazinskiý, Denis Çeryşew(2), Artem Dzýuba, Aleksandr Golowin]
Müsür 0 - 1 Urugwaý [GOL: Uruguaý - Jose Gimenez]
Rossiýa 3 - 1 Müsür [GOL: Rossiýa - Ahmed Fathi(aw), Denis Çeryşew, Artem Dzýuba; M
Kategoriýa: Sport | 15.07.2018 22:36 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#170)
0 teswir 55 ENTRY (#174)
Rossiýada geçirilýän 2018 Dünýä Futbol Çempiýonadynyň final oýuny Fransiýa we Horwatiýa arasynda ýaňyja oýnanyp tamamlandy we 4-2 hasap bilen Fransiýa Horwatiýany ýeňip 2018 Dünýä Futbol çempiýony boldy. Duşuşyk gaty gyzykly bolup geçdi. Heniz 18-nji minutda 25-26 meterden Antoine Griezmann tarapyndan ulanylan jerime urgusynda Horwatiýanyň hüjümçis
Kategoriýa: Sport | 15.07.2018 22:34 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#174)
0 teswir 76 ENTRY (#162)
H Gruppasynda gaty täsin waka boldy. Kolumbiýa 6 bal bilen birinji ýere ornaşyp ýoluna dowam etdi. Gruppada ikinji orna bolsa iki komanda Ýaponiýa we Senegal ýerleşdi. Bu iki toparyň oýnan 3 oýun netijesinde jemlän ballary, gol awerajlary, uran we geçiren gollarynyň sanawlary hem dep-deň boldy. Bu iki topar özara oýnan oýny hem 2-2 deňme-deň hasap
Kategoriýa: Sport | 29.06.2018 21:40 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#162)
0 teswir 100 ENTRY (#156)
Rossiýada geçirilýän 2018 Dünýä Çempiýony gaty gyzykly başlady. 14 Iýun 2018-de ilkinji oýunda öý eýeleri Rossiýa Lujniki Stadiýonynda Saud Arabystany 5-0 hasaby bilen ýeňmegi başardy. Oýunyň 12-nji minudynda Aleksandr Golowinyň asistynda Ýuri Gazinskiý Rossiýany 1-0 öňe geçirdi. 43-nji minutda bolsa oýundan şikeslenip çykan Alan Dzagoyewiň ýerine
Kategoriýa: Sport | 29.06.2018 20:48 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#156)
0 teswir 33 ENTRY (#161)
Bu gün Rossiýada geçirilýän Dünýä Futbol Çempiýonatynda geň  wakalar boldy. F gruppasynda alty bala eýe bolan komanda Meksika üç bally Şwetsiýa bilen duşuşýarka, beýleki üç bally Germaniýa bilen nol bally Gündogar Koreýa duşuşdy. Ähtimallar oýlanylan-da,
1) Alty bally Meksika Şwetsiýa bilen deňeçere galsa F gruppasynda birinji ýere eýe bolup ýolun
Kategoriýa: Sport | 28.06.2018 02:01 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#161)
0 teswir 138 ENTRY (#159)
Türkmenistanyň zagran pasporty bilen şu döwletlere wiza aformlýat etmän (wizasyz) gidip bolýar:
-Gruziýa (Georgia)
-Indoneziýa (Indonesia)
-Malaziýa (Malaysia)
-Filipinler (Philippines)
-Barbados (Barbados)
-Ekwator (Ecuador)
-Haýiti (Haiti)
-Gambiýa (Gambia)
-Namibiýa (Namibia)
-Samoa (Samoa)
-Antiguwa we Barbuda (Antigua and Barbuda)

Bu döwletle
Kategoriýa: Umumy Maglumat | 25.06.2018 02:55 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#159)
87 TESWIR (#154)
türkmen türk mekdeplerinde hakyky bilim bardy. Türkmen yaşlarynda gaty köp potansiyal bar, köpüsi zehinli. Olara gowy bilim alma pursady berilse watanamyza peydaly yigit we gyzlar bolup yetişer.
Kategoriýa: Ylym Bilim | 16.06.2018 18:00 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#153)
0 teswir 40 ENTRY (#149)
Jeýhun bilen bahry-Hazar arasy,
Çöl üstünden öser  ýeli Türkmeniň;
Gül-gunçasy – gara gözüm garasy,
Gara dagdan iner sili Türkmeniň.

Hak sylamyş bardyr onuň saýasy,
Çyrpynşar çölünde neri, maýasy,
Reňbe-reň gül açar ýaşyl ýaýlasy,
Gark bolmuş reýhana çöli Türkmeniň.

Al-ýaşyl bürenip çykar perisi,
Kükeýip bark urar anbaryň ysy,
Beg, töre, aksaka
Kategoriýa: Edebiýat | 06.06.2018 18:30 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#149)
0 teswir 43 ENTRY (#148)
Bolmady bizge nesibiň, istedim güýzden seni,
Diýdiň: “Ötsün gyş, tapar men täze nowruzdan seni”.
Saýladym, seçdim, sonam, bir bölejik gyzdan seni,
Neçün biliňni guçmadym men tapyp düzden seni,
İsterim hakdan, gowuşdyrgaý maňa tizden seni.

Hak katynda sözüm ötmez, men kibi awara ýok,
İl-gün rehm eýlemezler, men kibi biçäre ýok,
Ýüregim sed para tek
Kategoriýa: Edebiýat | 06.06.2018 18:28 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#148)
0 teswir 35 ENTRY (#147)
Bilbilleri ýesir eden güli-handan,
Ýa, reb, habar bilerinmi, ýar, senden!
Ýedi yklym maňa görüner zyndan,
Ýa, reb, habar bilerinmi, ýar, senden!

İspendiýar Ruinten, Rüstem Zalynda,
Şam, Nejefde, Mekke, Dymşyk ilinde,
Arzy Karsda, Kerbelanyň çölünde,
Ýa, reb, habar bilerinmi, ýar, senden!

Şerap içip, serhoş bolup, segresem,
Ganym janyn gyýym-gyýym
Kategoriýa: Edebiýat | 06.06.2018 18:26 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#147)
...