DrWaltBishop atly agzanyň soňky hereketleri

0 teswir 3 ENTRY (#202)
Baş baýramçylygyň — ata Watanymyzyň Garaşsyzlyk gününiň öň ýanynda daşoguzly maşgalalaryň onlarçasy täze jaý toýlaryny tutdular. Şu gün ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň dolandyryş merkezinde her birinde 16 öý bolan, dört gatly ýaşaýyş jaýlarynyň üçüsi ulanylmaga berildi.

Jaýlaryň ikisi “Nowruz” etrapçasynda “Türkmendemirbetonönümleri” önümçilik b
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Habarlar | 24.09.2018 15:07 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#202)
0 teswir 1 gezek okaldy ENTRY (#201)
Futbol çempionatymyzyň 20-nji tapgyrynyň çäginde geçiren duşuşyklaryny ýeňiş bilen tamamlan "Ahal" hem-de "Altyn Asyr" toparlary eýeleýän öňdäki orunlaryny saklap galdylar. Türkmenbaşy şäheriniň ýerlisi "Şagadam" Balkanabadyň "Nebitçi"sini kabul etdi. Bu duşuşykda Begenç Annagurbanow bilen Hemra Amanmämmedowyň netijeli urgulary "Şagadam"a wajyp üç
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Sport | 20.09.2018 21:00 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#201)
0 teswir 7 ENTRY (#196)
Günümizde köp adam kopýuterlerinde "wireless" ýagny kabelsyz syçanjyk ulanýar. Bu kabelsiz syçanjyklaryň arasynda iň tanymaly LOGITECH firmasynyňkydyr. Bu tehnikanyň işleýiş sistemasy ýönekeý. Her syçanjygyň içinde usb signal alýan we bu alynan signallary kompýutere bildirýän usb konnektory bar. Syçanjygyň özünde bolsa çipli sistema bar. Bu ikisi f
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Kompýuter | 10.09.2018 00:18 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#196)
0 teswir 27 ENTRY (#180)
Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Orsýetiň, Azerbaýjanyň we Eýranyň prezidentleri 12-nji awgustda Gazagystanda Kaspi deňziniň hukuk durumy baradaky konwesnsiýa gol çekdiler.
Kaspiniň hukuk durumy Sowet Soýuzy dargaly bäri kesgitlenilmän gelýärdi. Netijede, bu mesele bir tarapdan SSSR bilen Eýranyň arasyndaky könelen ylalaşyk, ikinji tarapdan bolsa ikit
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Habarlar | 16.08.2018 14:43 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#180)
0 teswir 55 ENTRY (#170)
Rossiýada geçirilýän 2018 Dünýä Çempiýondaky oýunlarda şuwagta çenli alynan netijeler şeýle:

A GRUPPA:
Rossiýa 5 - 0 Saud Arabystan [GOL: Rossiýa - Ýuri Gazinskiý, Denis Çeryşew(2), Artem Dzýuba, Aleksandr Golowin]
Müsür 0 - 1 Urugwaý [GOL: Uruguaý - Jose Gimenez]
Rossiýa 3 - 1 Müsür [GOL: Rossiýa - Ahmed Fathi(aw), Denis Çeryşew, Artem Dzýuba; M
Awtor: | Kategoriýa: Sport | 15.07.2018 22:36 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#170)
0 teswir 55 ENTRY (#174)
Rossiýada geçirilýän 2018 Dünýä Futbol Çempiýonadynyň final oýuny Fransiýa we Horwatiýa arasynda ýaňyja oýnanyp tamamlandy we 4-2 hasap bilen Fransiýa Horwatiýany ýeňip 2018 Dünýä Futbol çempiýony boldy. Duşuşyk gaty gyzykly bolup geçdi. Heniz 18-nji minutda 25-26 meterden Antoine Griezmann tarapyndan ulanylan jerime urgusynda Horwatiýanyň hüjümçis
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Sport | 15.07.2018 22:34 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#174)
96 TESWIR (#169)
II. KANUNLAR (http://minjust.gov.tm/tm/mmerkezi/doc_list.php?type_id=7)
217. Türkmenistanda maýa goýum işi hakynda
No 698-ХП, 19.05.1992
218. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hakynda   
No 653-ХП, 19.02.1992
219. Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet gurluşynyň esaslary hakynda   
No 573-ХП, 27.10.1991
Kategoriýa: Umumy Maglumat | 05.07.2018 19:06 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#166)
87 TESWIR (#164)
Kategoriýa: Aýdym-saz | 03.07.2018 19:45 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#163)
0 teswir 76 ENTRY (#162)
H Gruppasynda gaty täsin waka boldy. Kolumbiýa 6 bal bilen birinji ýere ornaşyp ýoluna dowam etdi. Gruppada ikinji orna bolsa iki komanda Ýaponiýa we Senegal ýerleşdi. Bu iki toparyň oýnan 3 oýun netijesinde jemlän ballary, gol awerajlary, uran we geçiren gollarynyň sanawlary hem dep-deň boldy. Bu iki topar özara oýnan oýny hem 2-2 deňme-deň hasap
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Sport | 29.06.2018 21:40 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#162)
0 teswir 93 ENTRY (#156)
Rossiýada geçirilýän 2018 Dünýä Çempiýony gaty gyzykly başlady. 14 Iýun 2018-de ilkinji oýunda öý eýeleri Rossiýa Lujniki Stadiýonynda Saud Arabystany 5-0 hasaby bilen ýeňmegi başardy. Oýunyň 12-nji minudynda Aleksandr Golowinyň asistynda Ýuri Gazinskiý Rossiýany 1-0 öňe geçirdi. 43-nji minutda bolsa oýundan şikeslenip çykan Alan Dzagoyewiň ýerine
Awtor: | Kategoriýa: Sport | 29.06.2018 20:48 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#156)
0 teswir 32 ENTRY (#161)
Bu gün Rossiýada geçirilýän Dünýä Futbol Çempiýonatynda geň  wakalar boldy. F gruppasynda alty bala eýe bolan komanda Meksika üç bally Şwetsiýa bilen duşuşýarka, beýleki üç bally Germaniýa bilen nol bally Gündogar Koreýa duşuşdy. Ähtimallar oýlanylan-da,
1) Alty bally Meksika Şwetsiýa bilen deňeçere galsa F gruppasynda birinji ýere eýe bolup ýolun
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Sport | 28.06.2018 02:01 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#161)
0 teswir 136 ENTRY (#159)
Türkmenistanyň zagran pasporty bilen şu döwletlere wiza aformlýat etmän (wizasyz) gidip bolýar:
-Gruziýa (Georgia)
-Indoneziýa (Indonesia)
-Malaziýa (Malaysia)
-Filipinler (Philippines)
-Barbados (Barbados)
-Ekwator (Ecuador)
-Haýiti (Haiti)
-Gambiýa (Gambia)
-Namibiýa (Namibia)
-Samoa (Samoa)
-Antiguwa we Barbuda (Antigua and Barbuda)

Bu döwletle
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Umumy Maglumat | 25.06.2018 02:55 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#159)
87 TESWIR (#154)
türkmen türk mekdeplerinde hakyky bilim bardy. Türkmen yaşlarynda gaty köp potansiyal bar, köpüsi zehinli. Olara gowy bilim alma pursady berilse watanamyza peydaly yigit we gyzlar bolup yetişer.
Kategoriýa: Ylym Bilim | 16.06.2018 18:00 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#153)
0 teswir 40 ENTRY (#149)
Jeýhun bilen bahry-Hazar arasy,
Çöl üstünden öser  ýeli Türkmeniň;
Gül-gunçasy – gara gözüm garasy,
Gara dagdan iner sili Türkmeniň.

Hak sylamyş bardyr onuň saýasy,
Çyrpynşar çölünde neri, maýasy,
Reňbe-reň gül açar ýaşyl ýaýlasy,
Gark bolmuş reýhana çöli Türkmeniň.

Al-ýaşyl bürenip çykar perisi,
Kükeýip bark urar anbaryň ysy,
Beg, töre, aksaka
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Edebiýat | 06.06.2018 18:30 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#149)
0 teswir 43 ENTRY (#148)
Bolmady bizge nesibiň, istedim güýzden seni,
Diýdiň: “Ötsün gyş, tapar men täze nowruzdan seni”.
Saýladym, seçdim, sonam, bir bölejik gyzdan seni,
Neçün biliňni guçmadym men tapyp düzden seni,
İsterim hakdan, gowuşdyrgaý maňa tizden seni.

Hak katynda sözüm ötmez, men kibi awara ýok,
İl-gün rehm eýlemezler, men kibi biçäre ýok,
Ýüregim sed para tek
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Edebiýat | 06.06.2018 18:28 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#148)
0 teswir 34 ENTRY (#147)
Bilbilleri ýesir eden güli-handan,
Ýa, reb, habar bilerinmi, ýar, senden!
Ýedi yklym maňa görüner zyndan,
Ýa, reb, habar bilerinmi, ýar, senden!

İspendiýar Ruinten, Rüstem Zalynda,
Şam, Nejefde, Mekke, Dymşyk ilinde,
Arzy Karsda, Kerbelanyň çölünde,
Ýa, reb, habar bilerinmi, ýar, senden!

Şerap içip, serhoş bolup, segresem,
Ganym janyn gyýym-gyýym
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Edebiýat | 06.06.2018 18:26 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#147)
0 teswir 28 ENTRY (#146)
Dehistanyň baýrynda
Bady-sabany görsem.
Bahaweddin Mirkulal,
Zeňňi Babany görsem.

Nagleýni arşa täçdir,
Ady äleme paçdyr,
İki jahan mätäçdir,
Arap zybany görsem.

Gelen geçer çaşt edip,
Eglenmez güzeşt edip,
Köňül aýdar keşt edip,
Älem-jahany görsem.

Hezyr kimin çöllerde,
Ylýas kimin köllerde,
Kowus kimin daglarda,
Ýagşy-ýamany görsem.

Ýokarda
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Edebiýat | 06.06.2018 17:36 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#146)
0 teswir 22 ENTRY (#145)
Dostlar-a, dostum meniň şirin jandan söýgülidir,
Jan kibi pynhan jahanda äleme belgilidir.

Baş bile barsam aňa, handan olursa güzeri,
Tutsam ol ýerde watan, ol ýer ki anyň ýoludyr.

Diýrdi ýar: Men aşygym öz elim le katl edem,
Andan owwal gam meni paýmal edip almalydyr.

Özge aşyklaryň olsa paýy bent zülp-taryna,
Men garyby-bendäniň hem eli, hem a
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Edebiýat | 06.06.2018 17:34 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#145)
0 teswir 48 ENTRY (#144)
Magtymguly Pyragy — (1724-1807), XVIII asyrda yaşan, türkmen klassyky edebiýatynyň esasy şahyry.
Magtymguly özüniň dürdäne döredijiligi bilen adamkärçiligiň iň gowy suratlaryny wasp edip, ulumsylyk edýänleri, tekepbirleri, şöhratparazlary, harsydünýäleri rehimsiz paş eden şahyrdyr. Magtymguly edebiýaty halk köpçüligine has ýakynlaşdyrýar. Ol edebiý
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Biýografiýa | 06.06.2018 17:30 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#144)
0 teswir 21 ENTRY (#138)
Ispaniýanyň La Liga çempionatynyň 2017-2018-nji möwsüminiň çempiony Barselona möwsümiň soňky hepdesinde Real Sosýedad komandasyny 1-0 hasabynda ýeňdi.
Barselona bilen soňky oýnuna çykan Andres Inýesta 12 ýaşynda gadam basan Katalon komandasy bilen şüweleňli ýagdaýda hoşlaşdy.
Barselonda ýene-de bir sahypa ýapyldy.
Kamp Nou stadionyndaky janköýerler
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Sport | 28.05.2018 13:33 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#138)
...